VKSND huyện Nậm Nhùn tiến hành kiểm tra công tác tại các xã trên địa bàn huyện

Người đăng: - ngày đăng: 24/03/2020

            Viện KSND huyện Nậm Nhùn kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

         Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-LN, ngày 20/02/2020 của Viện kiểm sát huyện Nậm Nhùn về “Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm”, từ ngày 09/3/2019 đến ngày 23/3/2020, Đoàn công tác của Viện kiểm sát đã kiểm tra, hướng dẫn đối với 05 UBND cấp xã, thị trấn.

                                        Đoàn kiểm tra, hướng dẫn tại UBND xã Hua Bum

           Qua kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại các xã, thị trấn từ ngày 01/03/2019 đến 29/03/2020 thấy rằng hầu hết các UBND được tiến hành kiểm tra đã triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; đã phân công lãnh đạo Ủy ban trực tiếp chỉ đạo và giao công an xã trực tiếp tham mưu thực hiện Quy chế. Đã thiết lập hồ sơ, sổ sách theo dõi tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đảm bảo, đầy đủ, đúng quy định. 

          Bên cạnh đó, qua tiến hành kiểm tra, hồ sơ, sổ sách phát hiện còn một số hạn chế, tồn tại như sau: UBND xã Hua Bum, Mường Mô chưa quán triệt, triển khai Quy chế phối hợp cho cán bộ làm chuyên môn nghiệp vụ, chưa phân công cụ thể cho đồng chí Trưởng công an xã để theo dõi việc thực hiện Quy chế. Số liệu chưa được cập nhật vào sổ sách để theo dõi;không thiết lập hồ sơ, tài liệu lưu tại đơn vị. Chưa có sự trao đổi thông tin cho VKSND huyện Nậm Nhùn về vụ việc của Công an xã Mường Mô tiếp nhận. Việc cung cấp tình hình, số liệu hàng tuần, tháng, báo cáo tháng chưa được quan tâm, thực hiện,…Đoàn đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu các đơn vị trên khắc phục những vi phạm, thiếu sót nêu trên, đồng thời tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và duy trì tốt việc thực hiện quy chế phối hợp đã kí kết.

                                                                Tin và ảnh: Phương Thảo- VKSND  huyện Nậm Nhùn