Liên ngành tố tụng tỉnh Lai Châu tiến hành kiểm tra việc chấp hành án của các đối tượng ở ngoài xã hội.

Người đăng: - ngày đăng: 10/06/2019

          Thực hiện Quy chế phối hợp của Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác Thi hành án hình sự và Kế hoạch số 516/KHKT- LN ngày 27/3/2019 của Liên ngành Công an - Viện kiểm sát -  Tòa án tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Từ ngày 04 đến 07/6/2019, Liên ngành Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với Cơ quan thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tại huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường và Tân Uyên. Đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu do Đ/c Bàn Cao Sinh - Phó viện trưởng là trưởng đoàn.

            Quan kiểm tra cho thấy công tác thi hành án hình sự đã được các địa phuơng quan tâm, chú trọng. Các đơn vị được kiểm tra đã lập đầy đủ hồ sơ thi hành án, mở đầy đủ các loại sổ sách và ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ nội dung đối với từng bị án. Khi bản án có hiệu lực pháp luật, Tòa án nhân dân huyện, TP đã ra quyết định thi hành án đối với từng bị án, chuyển giao cho người chấp hành án, cho cơ quan, tổ chức và người liên quan đúng theo quy định của pháp luật. Các trường hợp thi hành án treo và cải tạo không giam giữ được cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, TP chuyển giao hồ sơ cho UBND cấp xã để quản lý, giám sát và giáo dục đúng quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

          Thông qua công tác kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác thi hành án hình sự giữa các cơ quan thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố về chất lượng công tác tổ chức thi hành án hình sự tại cộng đồng được nâng cao, đúng theo quy định của pháp luật.

          Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả cho công tác năm 2019 và những năm tiếp theo.

                                 Đ/c Bàn Cao Sinh PVT VKSND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi kiểm tra

                                                                         Toàn cảnh buổi kiểm tra

                                                                                           GT. Lò Siêu – VKSND tỉnh Lai Châu