Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Người đăng: - ngày đăng: 08/07/2019

           Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-VKSTC ngày 22/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân; Trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2019. Sáng ngày 04/7/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm sát sáu tháng đầu năm 2019.

          Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, VKS 2 cấp đã chấp hành nghiêm Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSNDTC; triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2019. Theo số liệu báo cáo, trong tổng số 70 chỉ tiêu về nghiệp vụ có 09 chỉ tiêu vượt, 28 chỉ tiêu đạt hơn 50%, 09 chỉ tiêu đạt, 13 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đặt ra, 11 chỉ tiêu không phát sinh. Các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch, chỉ tiêu công tác gồm: VKS Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên, Phòng 1, Phòng 2, Văn phòng, Phòng 15, Thanh tra...

          Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cả năm 2019 theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành KSND tỉnh Lai Châu xác định và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nội dung nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ đã được xác định trong Kế hoạch số 25/KH-VKS ngày 14/01/2019 của VKS tỉnh Lai Châu; thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 37,52, 96, 111, 113 của Quốc hội đã giao cho ngành KSND; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSTC; phối hợp với các ngành hữu quan giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tiếp tục rà soát, thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch số 25/KH-VKS của VKS tỉnh Lai Châu; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại; Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp dưới, kịp thời xử lý cán bộ vi phạm theo quy định của Chỉ thị 05/CT-VKSTC về tăng cường kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ luật, kỷ cương và trật tự nội vụ trong ngành và quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 ban hành Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành KSND;  Tổ chức thực hiện tốt các đợt kiểm tra nghiệp vụ cuối năm. Tổ chức các đợt tập huấn đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Hoàn thành việc xây dựng trụ sở VKS Nậm Nhùn, nhà tiếp công dân VKS tỉnh, tiếp tục mua sắm tài sản, trang thiết bị theo đề án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, công tác cán bộ, tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 01/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND. Tiến hành sơ kết các hoạt động, chuyên đề, các tổ chức Đảng, đoàn thể; sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; tổng kết, đánh giá các chỉ thị, ý kiến chỉ đạo, chuyên đề của VKSTC; tổng kết công tác kiểm sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020; Chuẩn bị tốt công tác phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Đại hội luật gia; kiện toàn các tổ chức Đảng, đoàn thể; tổ chức tốt cuộc thi cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi ngành Kiểm sát Lai Châu năm 2019; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày lập ngành 26/7.

                                                                           Toàn cảnh hội nghị

                                                                      TG. Nguyễn Văn Đông – VKSND tỉnh Lai Châu