Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu làm việc với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 21/07/2021

Chiều ngày 20/7/2021 tại Viên kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu làm việc với Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng từ 01/6/2020 đến ngày 30/6/2021

 

Thay mặt Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu, đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ từ 01/6/2020 đến ngày 30/6/2021. Theo đó, trong thời gian qua Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu luôn bám sát nội dung, chương trình công tác, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên và nhiệm vụ công tác của Ngành, của địa phương; lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đảng bộ đề ra, mọi hoạt động của Đảng bộ đã đi vào hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả. Đảng bộ lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Kiểm sát 6 tháng cuối năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Kết luận, Hướng dẫn, Quy định  của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ngành và của Đảng ủy Khối, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án số 01-ĐA/ĐUK và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, Công tâm và bản lĩnh, Kỷ cương và trách nhiệm”. Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đảm bảo giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan; duy trì và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nguyên tắc về tổ chức; thường xuyên quan tâm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực; các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp, chất lượng và hiệu quả.

                                                           Ảnh toàn cảnh buổi làm việc

           Đồng chí Vũ Văn Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc đồng chí Vũ Văn Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, đảng bộ VKSND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra trường hợp VKS truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội và không để xảy ra trường hợp nào đình chỉ bị can vì không phạm tội; mọi hoạt động điều tra, tuy tố, xét xử đều được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Bên cạnh đó, các cấp ủy thuộc đảng bộ cũng cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như Đề án số 01-ĐA/ĐUK, ngày 22/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng giai đoạn 2020-2025. Quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị đối với tổ chức Đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019  của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

                                                                                            TG. Vũ Hoàng, VKSND tỉnh Lai Châu

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE