Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội nghiệm kỳ 2020-2025.

Người đăng: - ngày đăng: 19/06/2020

          Trong hai ngày 18 và 19/6/2020 tại trụ sở VKSND tỉnh Lai Châu, Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

          Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã luôn bám sát nội dung, chương trình công tác, Nghị quyết của cấp ủy  Đảng cấp trên và nhiệm vụ công tác của ngành, của địa phương. Đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ đề ra, mọi hoạt động của Đảng bộ đã đi vào hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả. Đảng bộ lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Kiểm sát hàng năm; duy trì tốt mối quan hệ với Thủ trưởng cơ quan; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết, Đề án, Kết luận, hướng dẫn, quy định  của Trung ương, của Tỉnh ủy, của ngành và của Đảng ủy Khối.

          Ttiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số  05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật; Công tâm và bản lĩnh; Kỷ cương và trách nhiệm”. Đã thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; cấp ủy chi, đảng bộ đã thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đảm bảo giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan; duy trì và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nguyên tắc về tổ chức; thường xuyên quan tâm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện vượt kế hoạch công tác phát triển đảng viên mới; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp, chất lượng và hiệu quả.

          Đại hội đã biểu quyết thông qua 8 mục tiêu cụ thể của  hiệm kỳ 2020-2025 gồm: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch hàng năm đề ra; 100% đảng viên, 98% quần chúng được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định mới của ngành Kiểm sát nhân dân; Đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc hành thành nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 85% đảng viên hành thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 02 đảng viên trở lên; Hàng năm tiến hành kiểm tra giám sát ít nhất 01 tổ chức cơ sở Đảng và 01 đảng viên trở lên; Hằng năm, cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa (theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), 85% trở lên công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quốc phòng, an ninh, 100% tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

                                            Ảnh toàn cảnh Đại hội

                                    Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

                                                  TG. Nguyễn Văn Đông - VKSND tỉnh Lai Châu