Tiểu phẩm những dẫu chân phía trước VKSND huyện Than Uyên

thực hành quyền công tố 13.5.2019

thực hành quyền công tố 15.4.2019

thực hành quyền công tố 18.3.2019

thực hành quyền công tố 21.01.2019