Hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự tại VKSND thành phố

Người đăng: - ngày đăng: 27/04/2021

Trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Lai Châu và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu.

 

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu. Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 22/4/2021, Viện kiểm sát nhân thành phố Lai Châu tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại 04/07 Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu gồm: xã Sùng Phài, xã San Thàng, phường Đông Phong, phường Tân Phong. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thị Dịu, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

 

                                                       Đoàn kiểm sát tại xã San Thàng

 

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện; Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương.

 

Quá trình kiểm sát nhận thấy, Ủy ban nhân dân các xã, phường cơ bản đã quan tâm thực hiện đúng theo quy định Luật Thi hành án hình sự 2019, các thông tư, hướng dẫn thi hành về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Do vậy, trong thời điểm kiểm sát, không bị án nào vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án và không xảy ra trường hợp phạm tội mới. Bên cạnh kết quả đã đạt được, Đoàn trực tiếp kiểm sát vẫn còn phát hiện một số hạn chế, thiếu sót như: Thời gian và thời điểm nhận xét, tự nhận xét của bị án và UBND xã, phường còn chưa thống nhất; Việc bổ sung, lưu trữ tài liệu trong hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục và sao gửi tài liệu cho hồ sơ thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng; Một số xã, phường chưa quan tâm đến việc rà soát các trường hợp bị án đủ điều kiện đề nghị xét giảm thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ…

                                                           Đoàn kiểm sát tại xã Sùng Phài

 

Ngày 23/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu tiếp tục tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an thành phố Lai Châu. Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp tại UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu và nắm các tồn tại hạn chế trong việc thi hành án hình sự của UBND các xã, phường và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan tại Cơ quan THAHS. Đoàn kiểm sát nhận thấy:

 

Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố Lai Châu đã thực hiện cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật như mở sổ theo dõi các trường hợp thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định. Sau khi tiếp nhận Quyết định thi hành án đã triệu tập người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ đến trụ sở Ủy ban nhân dân, thông báo quyết định của Tòa án, các quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án; yêu cầu người chấp hành án chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nghĩa vụ của người chấp hành án, các quy định của địa phương và các nội dung có liên quan đến việc chấp hành án; yêu cầu người chấp hành án viết bản tự khai lý lịch và bản cam kết chấp hành án; Lập hồ sơ thi hành án và sao gửi cho UBND cấp xã, phường được giao quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án… Đối với các đối tượng tại ngoại vào thi hành án, thủ tục chuyển phạm nhân đi chấp hành án được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật; định kỳ tiến hành xếp loại chấp hành án phạt tù theo Thông tư số 06/2018…

 

                            Đoàn kiểm sát làm việc tại Cơ quan THAHS Công an thành phố Lai Châu

 

Tuy nhiên, trong công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Công an các xã, phường có thời điểm còn chưa sâu sát, kịp thời dẫn đến việc Công an các xã, phường tham mưu giúp UBND thực hiện nội dung nhận xét, đánh giá của các bị án chưa thống nhất theo quy định của pháp luật.

 

Kết luận các buổi trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lai Châu đã yêu cầu UBND các xã, phường; Cơ quan THAHS Công an thành phố Lai Châu tiếp tục tăng cường, phát huy những việc đã làm tốt, đồng thời cũng trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị được kiểm sát để khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót do Đoàn kiểm sát đã chỉ ra

                                                                            Lê Trang, VKSND Thành phố Lai Châu.