Tuyên truyền pháp luật tại nhà Tạm giữ

Người đăng: - ngày đăng: 20/04/2021

VKSND huyện Than Uyên tuyên truyền chuyên đề đợt 1 năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên

 

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời giúp cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân hiểu được quyền và nghĩa vụ của họ trong bầu cử.

 

Ngày 19/4/2021 tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên đã tiến hành tuyên truyền chuyên đề đợt 1 năm 2021 tại Nhà tạm giữ Công an huyện Than Uyên. Nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền tài liệu về Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền những điều cần biết về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền về quyền bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Xác định quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân nên Đảng, Nhà nước ta luôn luôn tôn trọng, bảo vệ quyền được bầu cử, lợi ích hợp pháp của người dân trong đó có những người bị tạm giữ, tạm giam cũng thực hiện quyền bầu cử. Căn cứ vào khoản 5 Điều 29 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 quy định “Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cở sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc” nguyên tắc bỏ phiếu được quy định tại khoản 4 Điều 69 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015 “Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cở sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, Nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử”. Tại điểm b,  Khoản 1 Điều 9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định người bị tạm giữ, tạm giam có quyền “Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật trưng cầu ý dân”.

 

Với những cơ sở pháp lý như trên, để đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam Tổ tuyên truyền đã kiến nghị Nhà tạm giữ Công an huyện phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện các trình tự, thủ tục theo các bước cuộc bầu cử đúng quy định Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Bên cạnh đó, cần thiết đảm bảo an toàn khi tổ chức bầu cử và an toàn giam giữ đạt hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử. Để đảm bảo các cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền lợi chính đáng thì người bị tạm giữ, tạm giam phải nắm rõ được các thông tin danh sách người ứng cử, quy định, thể lệ bầu cử và thực hiện bỏ phiếu đúng quy định công bằng dân chủ không mang tính chất hình thức. Danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam không cố định cho đến ngày bầu cử do tính chất đặc thù về sự thay đổi từng ngày vì lý do nhập mới hoặc xóa tên do bản án có hiệu lực. Vì vậy, đề nghị Nhà tạm giữ thường xuyên theo dõi thay đổi danh sách cử tri đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định pháp luật.

 

               Đ/c Nguyễn Thị Hạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

                               Đ/c Hoàng Văn Trưởng tuyên truyền tài liệu về Đại hội XIII của Đảng

                                                                                    Tổ tuyên truyền,  VKSND huyện Than Uyên