Kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2023 tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 18/09/2023

Chín tháng đầu năm 2023, Đảng bộ đã luôn bám sát nội dung, chương trình công tác, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên và nhiệm vụ công tác của ngành, của địa phương. Đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đảng bộ đề ra, mọi hoạt động của Đảng bộ đã đi vào hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả. Đảng bộ lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Kiểm sát 9 tháng đầu năm 2023; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, Đề án, Kết luận, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ngành và của Đảng ủy Khối; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; cấp ủy chi, đảng bộ đã thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đảm bảo giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nội bộ cơ quan; duy trì và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nguyên tắc về tổ chức; thường xuyên quan tâm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác phát triển Đảng được quan tâm triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực. Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công chức, người lao động; quan tâm lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp, chất lượng và hiệu quả.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng nhận thấy: Công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng có thời điểm còn hạn chế. Nguyên nhân là do bên cạnh việc thực hiện công tác đảng còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ của đơn vị nên công tác tuyên truyền việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng có lúc, có thời điểm còn chưa kịp thời.

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ năm 2023 và Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp; trong những tháng cuối năm 2023 Đảng ủy xác định và chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Thứ nhất: Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

- Cấp ủy chi, đảng bộ tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt đối với các quần chúng trong đảng bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên.

 

- Tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 - Các cấp ủy chi bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên đưa nội dung  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo phương châm trên trước, dưới sau. Người đứng đầu có trách nhiệm nêu gương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện hiệu quả mô hình tiêu biểu, điển hình tiêu biểu đã đăng ký. Cấp ủy các chi bộ lấy kết quả việc học tập và làm theo của đảng viên để làm cơ sở xem xét đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2023.

 

Thứ hai: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự an toàn cơ quan

 

- Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023; đề ra các biện pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bảo đảm việc phê chuẩn các lệnh, quyết định của CQĐT đề nghị có căn cứ, đúng pháp luật; đảm bảo việc điều tra, thu thập chứng cứ, chứng minh tội phạm và người phạm tội đúng các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự; hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; không làm oan người vô tội; bảo đảm việc xét xử các vụ án hình sự đúng quy định của pháp luật, theo yêu cầu cải cách tư pháp.

 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính…; chú trọng công tác kiểm sát thi hành án dân sự và công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam, quản lý người chấp hành án phạt tù và việc thực hiện chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

 

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; coi trọng các hoạt động phối hợp liên ngành; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác nghiệp vụ. Thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế.

 

- Thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự cơ quan và công tác phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông....

 

Thứ ba: Về lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng

 

- Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu “về nội dung sinh hoạt chi bộ”, Đề án số 01-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối, gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW  của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- Kịp thời kiện toàn cấp ủy của 04 chi bộ trực thuộc. Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường đoàn kết nội bộ. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ đảng và đảng viên, làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 

- Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác quản lý đảng viên, thường xuyên nhắc nhở đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt và làm tốt nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú; động viên, nhắc nhở đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

 

- Thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ năm 2023. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong các chi bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm. Coi trọng kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của các chi bộ; việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ…. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

- Đảng ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu lực của các cơ quan chính quyền. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước đối với cán bộ.

 

Thứ tư: Về lãnh đạo các đoàn thể

 

Tiếp tục lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Không ngừng phát huy dân chủ, tinh thần làm chủ tập thể, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên và phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phối  hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Lai Châu; tổ chức đón tết Trung thu và trao thưởng cho học sinh là con công chức, người lao động cơ quan đạt thành tích trong học tập. Tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia hoạt động đề ơn, đáp nghĩa, từ thiện. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thường xuyên thực hiện tốt việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật và đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên cơ quan. Lãnh đạo Hội cựu chiến binh cơ quan kiện toàn vững mạnh về tổ chức, hoạt động có nề nếp, hiệu quả, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan. Lãnh đạo Chi Hội Luật gia phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực  hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến hoạt động của ngành. Lãnh đạo Chi Hội Chữ thập đỏ tích cực tham gia công tác nhân đạo, phòng ngừa thảm họa thiên tai…

                                                                                                      Đăng Đản

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE