Một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 11/09/2023

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát Lai Châu luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện; nhận thức của công chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của VKSND tỉnh Lai Châu từng bước đi vào nền nếp; hình thức thi đua ngày càng đa dạng, phong phú góp phần động viên công chức, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát Lai Châu. Công tác khen thưởng đã được lãnh đạo đơn vị quan tâm, nên đã động viên và khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới, đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác; tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp thực thi công vụ ngày một cao hơn. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được quan tâm. Các quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện. Hoạt động sáng kiến được triển khai và mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong mỗi cơ quan, đơn vị.

 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đạt được, trên thực tế công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát Lai Châu những năm qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác thi đua, khen thưởng, còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến, việc bình xét khen thưởng chưa bám sát quy định pháp luật, quy trình thủ tục, hồ sơ khen thưởng chưa đúng quy định, còn có hiện tượng bình xét luân phiên nhau…

 

Nguyên nhân chủ yếu là do vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng còn hạn chế; nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa thật đầy đủ, Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua do kiêm nhiệm, phải tham gia nhiều công tác khác nên chưa tham mưu, đề xuất kịp thời, chưa đảm bảo các yêu cầu của công tác thi đua, khen thưởng; việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, thiếu sự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các phong trào và công tác khen thưởng. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu đã xác định và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như sau:

 

Thứ nhất: tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả

 

Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, chống bệnh hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên phải là hạt nhân trong các phong trào thi đua, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào sâu rộng trong ngành Kiểm sát Lai Châu. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ quan, đơn vị nào không được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy, tổ chức đảng sẽ không được xem xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua.

 

Thứ hai: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng

 

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của ngành về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của đảng viên, công chức và người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp nói riêng.

 

Thứ ba: tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát Lai Châu

 

Trọng tâm là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức phát động thi đua với các hình thức phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, nội dung rõ ràng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số phong trào thi đua đã được ngành, địa phương phát động như: (1) Phong trào ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh – Chính trực – Khách quan – Thận trọng – Khiêm tốn”; (02) Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; (4) Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; (5) Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025…, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Thứ tư: đề vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng

 

Theo kế hoạch và từng đợt thi đua, đợt vận động, người đứng đầu các cấp có trách nhiệm triển khai thực hiện phong trào, xem xét, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, bảo đảm nguyên tắc: chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và kịp thời. Tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp nhiều hơn cán bộ quản lý. Quan tâm khen thưởng cho đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Trong khen thưởng đối với lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị phải thực hiện gắn thành tích đạt được của tập thể để xem xét khen thưởng cho cá nhân người quản lý; thành tích của cơ quan, đơn vị đến đâu, thì chỉ xem xét khen thưởng danh hiệu thi đua tương xứng cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị đến đó.

 

Thứ năm: thực hiện công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, những tấm gương “người tốt, việc tốt” để bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành Kiểm sát Lai Châu. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ các cơ quan, đơn vị và thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

 

Thứ sáu: thực hiện tốt công tác phối hợp

 

Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng có hiệu quả, mang tính thiết thực; đồng thời, phải nâng cao và phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn thể và từng cá nhân đối với phong trào thi đua.

 

Thứ bảy: xác định và triển khai thực hiện hiệu quả khâu đột phá

 

 Hàng năm, từng cơ quan, đơn vị, xác định khâu đột phá mũi nhọn để tập trung thực hiện; các việc mới, việc khó phải cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu thi đua, gắn công tác thi đua với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Thực hiện quan điểm lấy hiệu quả, thành tích thi đua làm cơ sở đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cơ quan, đơn vị hàng năm./.

                                                                              Đăng Đản

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE