Một số giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng trong Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 13/09/2023

Xác định công tác tư tưởng có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi cán bộ, đảng viên; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên nhằm biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực. Do vậy, thời gian qua, Đảng ủy VKSND tỉnh Lai Châu đã chủ động quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng phục vụ nhiêm vụ chính trị của VKSND tỉnh Lai Châu. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện hiệu quả, thiết thực Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ việc quán triệt, lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng, đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chính trị tư tưởng của đảng bộ thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đơn vị, xây dựng đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác tư tưởng của Đảng bộ thời gian qua, còn một số hạn chế như: Có thời điểm việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số chi bộ trực thuộc còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên có thời điểm chưa kịp thời… Những hạn chế trên là do một số cấp ủy chi bộ, người đứng đầu chưa nhận thức sâu vị trí, ý nghĩa của công tác tư tưởng, chưa thực sự quan tâm đúng mức và thường xuyên.

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng, đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu xác định và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản như sau:

 

Thứ nhất: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng

 

Hằng năm, cấp ủy các chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương hành động, Kế hoạch của cấp ủy cấp trên về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thường xuyên nhận thức sâu sắc, đầy đủ và tự giác học tập, nghiên cứu để củng cố chính trị, tư tưởng, nâng cao bảnh lĩnh chính trị, củng cố vững chắc lập trường tư tưởng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

Cấp ủy, Bí thư chi bộ, người đứng đầu đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; thường xuyên lồng ghép các buổi sinh hoạt để thực hiện việc sinh hoạt tư tưởng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Ngay từ đầu mỗi năm, có kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, công chức của cấp mình.

 

Thứ hai: phát triển văn hóa, văn nghệ

 

Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

Tiếp tục triển khai, thực hiện thiết thực, hiệu quả văn hóa công sở ở cơ quan, đơn vị; các hoạt động, phong trào do các cấp, các ngành phát động như: Phong trào “cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện Quy tắc ứng xử trong ngành Kiểm sát nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hóa” và xây dựng gia đình văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

 

Thứ ba: tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi, đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập bám sát kế hoạch của cấp trên, phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, sắp xếp thời gian và lựa chọn hình thức học tập hợp lý, đạt hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, như việc định hướng nội dung tuyên truyền, cách thức tổ chức học tập các nghị quyết, tập trung tuyên truyền vào những vấn đề mới, vấn đề trọng tâm của nghị quyết và phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan; dành nhiều thời gian cho phần liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động gắn với viết thu hoạch sau khi kết thúc học tập nghị quyết.

 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; đặc biệt tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, giúp cho vai trò quản lý Nhà nước của ngành được nâng cao hơn. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức; đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đều ổn định về chính trị, tư tưởng. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đồng thời phê phán, lên án biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ; phê phán các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc, bóp méo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sức đề kháng và năng lực tiếp nhận có chọn lọc các luồng tư tưởng văn hóa từ bên ngoài.

 

Thứ tư: nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng chuyên đề, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

 

Hằng năm, cấp ủy chi, đảng bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện  Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện  nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, thông tin đúng đủ,  kịp thời những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị. Coi trọng công tác hướng dẫn, định hướng tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, quê hương, ý chí tự lực, tự cường dân tộc cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị.

 

Thực hiện nghiêm túc quy định, chế độ học tập lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Định kỳ hằng tháng, cấp ủy các chi bộ trực thuộc phổ biến những chủ trương mới, thông tin chuyên sâu về từng lĩnh vực bằng các hình thức phù hợp tới cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để kịp thời bập nhật thông tin, chủ trương mới phục vụ trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 

Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm của VKSND tỉnh; đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận cho cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo trong toàn ngành Kiểm sát Lai Châu.

 

Thường xuyên quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; đồng thời làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội, nhất là các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành để kịp thời tham mưu, đề xuất những giải pháp cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết không để tạo ra dư luận xấu trong xã hội. Thường xuyên theo dõi, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh phản bách làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong  đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, người đứng đầu đơn vị và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời cấp ủy các chi bộ trực thuộc thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị mình.

 

Thứ năm: nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

 

Hằng năm, Đảng ủy VKSND tỉnh thực hiện việc rà soát, đánh giá, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, lựa chọn báo cáo viên có khả năng truyền đạt, có kinh nghiệm, đổi mới cách thức, phương pháp truyền đạt, tập trung đi sâu phổ biến những nội dung chính, quan trọng của nghị quyết; phân tích làm rõ những vấn đề của nghị quyết đề ra; đồng thời liên hệ với thực hiện để chứng minh. Các báo cáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên do cấp ủy Đảng cấp trên tổ chức. Các đơn vị căn cứ nội dung từng nghị quyết để bố trí báo cáo viên theo từng lĩnh vực để truyền đạt.

 

Thứ sáu: coi trọng công tác sơ, tổng kết thực tiễn, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đối với việc thực hiện công tác tư tưởng

 

Hằng năm, các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; khẳng định những việc đã thực hiện được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục tháo gỡ, đánh giá sát đúng thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệp, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả những điển hình tiến tiến tại các đơn vị để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Xây dựng chương trình và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng. Lấy kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu, của đảng viên.

                                                                                              Đăng Đản

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE