Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Viện kiểm sát nhân dân các huyện Phong Thổ, Mường Tè

Người đăng: - ngày đăng: 20/09/2022

Trong hai ngày 15, 16 tháng 9 năm 2022, tại VKSND các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của VKSND tỉnh  Lai Châu do đồng chí Trần Thị Huyên, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh làm trưởng đoàn cùng với các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại VKSND huyện Phong Thổ và VKSND huyện Phong Tè. Sau khi công bố các Quyết định kiểm tra, đoàn đã nghe các đồng chí Viện trưởng VKSND hai huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình.

                Đ/c Trần Thị Huyên – Chánh Thanh tra công bố quyết định kiểm tra tại VKSND huyện Mường Tè

           Đ/c Đỗ Văn Hiếu – Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ thông qua báo cáo trước Đoàn kiểm tra

 

Sau những ngày làm việc tích cực của các thành viên, Đoàn kiểm tra tổng hợp các ý kiến và đã có kết luận sơ bộ: Trong thời điểm kiểm tra, VKSND huyện Phong Thổ cũng như VKSND huyện Mường Tè đã thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị, tập trung trước hết vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Chỉ thị số 02/CT- VKSTC ngày 22/3/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trong ngành kiểm sát nhân dân. Hoạt động của cả 2 đơn vị luôn đảm bảo quy định về công khai minh bạch trong công tác tài chính, công tác cán bộ, quan tâm phối hợp hiệu quả với các cơ quan hữu quan trong nắm bắt thông tin về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng  nội quy, quy chế  để thực hiện; phân công người đứng đầu đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo 2 đơn vị luôn quan tâm đến công tác đảm bảo quyền lợi của công chức, người lao động trong đơn vị; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm theo quy định, đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng trong đơn vị, được công chức, người lao động trong đơn vị đồng thuận.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại các buổi làm việc, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những thiếu sót mà cả hai đơn vị cần phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung như việc niêm yết công khai cần phải được lập biên bản để lưu hồ sơ, trong công tác tiếp công dân cần công khai lịch tiếp công dân của người đứng đầu; việc xây dựng Quy chế chị tiêu nội bộ cần cụ thể chi tiết về mức chi cho phù hợp với thực tiễn đơn vị đảm bảo dễ thực hiện.

 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị đơn vị VKSND huyện Phong Thổ cũng như VKSND huyện Mường Tè trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra. Trong thời gian tới cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

 

Sau khi nghe đồng chí TRưởng đoàn kết luận sơ bộ các đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ, huyện Mường Tè đã nhất trí, tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra  và có ý kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những thành quả mà đơn vị đã đạt được và bổ sung khắc phục những thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

                                        Tin, ảnh:  Lê Chiến – Thanh tra VKSND tỉnh Lai Châu

 

hhh

LIÊN KẾT WEBSITE