Thanh tra hành chính tại VKSND huyện Tam Đường

Người đăng: - ngày đăng: 12/05/2020

Thực hiện Quyết định số 185/QĐ-VKS, ngày 22/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thanh tra theo kế hoạch, ngày 11/5/2020, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tiến hành thanh tra hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đường.

Đoàn Thanh tra gồm có 03 đồng chí do đồng chí Trần Thị Huyên, Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn. Sau khi đồng chí Trần Thị Huyên công bố Quyết định thanh tra, đơn vị Tam Đường thông qua báo cáo phục vụ công tác thanh tra;

 

 

Nội dung thanh tra là về hoạt động công vụ, nội vụ, thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, người lao động, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Công tác thanh tra diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, tích cực. Đơn vị đã cung cấp đầy đủ các Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng, Quy chế làm việc của Viện kiểm sát và các thông tin khác theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.

Đoàn Thanh tra dự kiến sẽ ban hành Kết luận vào thời gian tới./.

Hồ Mỹ Anh