VKSND tỉnh Lai Châu tiến hành thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ

Người đăng: vkslaichau - ngày đăng: 05/07/2024

Sáng ngày 05/7/2024, Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức công bố Quyết định thanh tra nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ. Đồng chí Trần Hải Thành, Chánh Thanh tra đã trù chì buổi công bố quyết định thanh tra, thông qua chương trình làm việc, nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của VKSND huyện Phong Thổ, dự kiến kế hoạch, phương pháp làm việc của Đoàn Thanh tra. Qua Thanh tra nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, kịp thời đề nghị chấn chỉnh, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo và kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thanh ra đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung tiến độ đề ra, kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan, góp phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được Thanh tra.

Đồng chí Trần Hải Thành, Chánh Thanh tra, công bố Quyết định Thanh tra

 

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Nguyễn Hùng Khánh, Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ nhất trí Quyết định thanh tra của Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu và trình bày báo cáo về những nội dung theo đề cương Đoàn Thanh tra yêu cầu.

 

Đồng chí Nguyễn Hùng Khánh, Viện trưởng VKSND huyện Phong Thổ báo cáo kết quả công tác

         

Kết thúc buổi công bố Quyết định thanh tra, đồng chí Trần Hải Thành, Chánh Thanh tra yêu cầu các thành viên trong Đoàn tiến hành thanh tra đạt hiệu quả, chất lượng nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra. Đồng thời, yêu cầu VKSND huyện Phong Thổ cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn Thanh tra.

Ngô Nguyên, VKSND tỉnh Lai Châu